Course Name:

20th Century Philosophical Movements / Code of Course: FBE 6095

Unit(s) of the Course:

The Graduate School of Natural and Applied Sciences  / Dokuz Eylul University

Instruction Language:  Turkish

Course Status:

 Restricted Elective (Pool Course)  / Course Level: Graduate / Fall Semester

Weekly Course Hours:

Theoretical: 2. /

National Credit of the Course: 2  /  ECTS: 5.

Instructor of the Course:

Prof. Dr. Metin BAL

Contact Details of the Instructor:

 Dokuz Eylül University, Faculty of Letters, Department of Philosophy,

Tınaztepe Campus, Postal Code: 35370 , İzmir, TURKEY, Mobile: (++ 90) 506 536 00 30, Phone : ++ 90 (232) 412 79 03  - Extension number: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93.

 

Course Objective:

Philosophical movements that occured throughout 20th century and in the beginning of 21th century will be investigated. The philosophical foundations and philosophical network of 20th century will be explored. The distinctions between philosophical theories that belong to 20th century and beginning of 21th century will be distinguished. A philosophical discussion about contemporary philosophical movements will be held.

Learning Outcomes:

L.O 1. The participants know the philosophical foundations and philosophical network of 20th century .

L.O 2. The participants know distinctions between philosophical theories that belong to 20th century and beginning of 21th century.

L.O 3. The participants make philosophical analysis about the contemporary philosophical movements and categorize the ideas discussed accordingly.

L.O 4. The participants make philosophical comparisions between the philosophical movements.

L.O 5. The participants comprehend and develop philosophical relations between different kind of ideas..

Grading and Evaluation Procedures For The Course:

 The student will be graded according to one written midterm and one written final exams.

WEEKLY BASED DETAILED COURSE CONTENTS

 

Week

Subject                                                                                                                                          

   

1

The Legacy of Hegel's and Marx' Philosophy in the Context of Frankfurt School

2

Formalism, Theory of Scientific Method and  Literary Criticism

3

Nietzsche and Nihilism

4

Philosophy As a Rigorous Science: Phenomenology

5

Psychoanalysis, Freud, Lacan and Unconscious

6

Foucault and Poststructuralism

7 Mid-term exam
8 Analytical Philosophy and Wittgenstein's Tractatus

9

Existentialism, Heidegger and Fundamentalism

10

Absurd Philosophy in Albert Camus, Franz Kafka and Jean-Paul
11 Deconstruction and Derrida

12

Baudrillard's "Simulacra" and "Simulation"

13

Postmodernism, Stereoscopic Thinking and Fredric Jameson's Depth Models.

14

Final Exam

Home Page

 

SOURCES

 

Piaget, Jean (2008) Yapısalcılık, Çev. Ayşe Şirin Okyayuz Yener, Doruk Yay.

Foucault, Michel (1999) Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık, Çev. Ali Utku / Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yay.

Todorov, Tzvetan (2010) (der.)Yazın Kuramı, Rus Biçimcilerinin Metinleri, Roman Jakobson'un Önsözüyle, Çev. Mehmet Rifat - Sema Rifat, İstanbul: YKY.

"Bilimsel Yöntemin Kuramı", Eyhenbaum

"Bir Şiir Sanatı Bilimine Doğru", Jakobson

"Yazınsal Evrim Üzerine", Tinyanov

Hyppolite, Jean: Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar (1955), çev. Doğan Barış Kılınç, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

"Bugün Hegel Okumak Neden Önemlidir?", Evrensel Kültür, Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 264. Aralık 2013. İstanbul: Doğa Basın Yayın Doğ. Tic. Ltd. Şti. Ezgi Matbaası. ss.29-32.

"Hegel'in Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Hegel Dictionary yapıtından) derleyen ve çeviren Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 17, Yıl: 5. ss. 52-63.

Nietzsche’nin "Tanrı Öldü" Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Heidegger, Martin. Çev. Levent Özşar. Bursa: Asa Kitabevi.

İç Deney, Bataille, George, Yapı Kredi Yayınları.

Yazınsal Uzam, Blanchot, Maurice, Yapı Kredi Yayınları.

"Fenomenoloji", Edmund Husserl'in Encyclopaedia Britannica için 1927'de kaleme aldığı yazı. Çeviren Aydın Gelmez. ss. 29-47. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul. İngilizce orijinal metin için tıklayınız.  (Ya da Diğer bir Türkçe çeviri için bkz. Oluşum Defteri dergisi, ss. 23-28. Encyclopedia Britannica 'nın 1939 Baskısından çeviren Önay Sözer)

Freud, Sigmund (2009) Düşlerin Yorumu I, Çev. Emre Kapkın, İstanbul: Payel Yay.

"Düş Sorunlarını Ele Alan Bilimsel Kaynaklar", "Düşleri Yorumlamanın Yöntemi", "Düşlerde Çarpıtma", "Düşlerin Malzemesi ve Kaynakları".

“Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay, “V. Bölüm”, ss. 146-173. Zoraki Filozof Freud, Alfred I. Tauber. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, Sayı: 16, Yıl: 7.

Lacan, Jacques (2008) The Ethics of Psychoanalysis, 1959-1960, The Seminar of Jacques Lacan Book VII, ed. by Jacques-Alain Miller, tr. with notes by Dennis Porter, Routledge: London

Bowie, Malcolm (2007) Lacan, çev. V. Pekel Şener, Ankara: Dost Kitabevi.

Musil, Robert (2009) Yaşarken Açılan Miras, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.

Baudrillard (2005) Simulakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yay.

Beauvoir, Simone de (2009) Mandarinler, çev. İlkay Kurdak, Ankara: İmge Kitabevi.

Heidegger, Martin, (1998), Tekniğe İlişkin Soruşturma, Çev: Doğan Özlem, İstanbul: Paradigma Yayınları.

Derrida, Jacques (2011) Gramatoloji, Çev. İsmet Birkan, Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Derrida, Jacques (1994) Göstergebilim ve Gramatoloji, AFA Felsefe Yazıları Ansiklopedisi, çev. Tülin Akşin, İstanbul: AFA Yayınları.

"Différance", Derrida, Jacques (1999) Çev. Önay Sözer, Bkz. Toplumbilim Dergisi, Sayı 10, Ağustos, İstanbul: Kardeşler Matbaası. ss.49-61.

O’Hear, Anthony  (1999) (der.) German Philosophy Since Kant [Kant’tan İtibaren Alman Felsefesi], Royal Institute of Philosophy Lectures (Cambridge: Cambridge University Press)

Megill, Allan (1998) Aşırılığın Peygamberleri, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, çev. Tuncay Birkan,  Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Foucault, Michel (2001) Kelimeler ve Şeyler, İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitabevi.

"Albert Camus - Saçma Bir Çağda Anlam Arayışı", Annemarie Pieper, Bkz. ss.211-234.  20. Yüzyıl Filozofları, Fleischer Margot (2004) çev. Akın Kanat, İzmir: İlya İzmir Yayınevi.

Kafka'nın Varoluşçuluğu ve Dönüşüm öyküsü, Metin Bal

Postmodern Durum, Bilgi Üzerine Bir Durum, Lyotard, J.F. (2000)  çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları.

"Postmoderniteye Giriş: Bir Dönüm Noktası Olarak Nietzsche", Jürgen Habermas, ss. 131-152. Bkz. Küçük, Mehmet (Derleme) (1993) Modernite Versus postmodernite, Ankara: Vadi Yayınları.

Biricik Modernite, Şimdinin Ontolojisi Üzerine İnceleme, Jameson, Fredric (2004)  çev. Sami Oğuz, Ankara, Epos Yayınları.

"Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı", Fredric Jameson, Bkz. ss. 59-116, Postmodernizm, Derleyen: Necmi Zeka, İstanbul: Kıyı Yayınları.

Sürrealist Manifestolar,

Postmodern Teori, Eleştirel Soruşturmalar, Best, Steven - Kellner, Douglas (1998) çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Betül Tatlı, Tez Adı: Modern Felsefede Eril Tahakküm ve Güç.

 

 

 

Home Page