DERSIN ADI

Heidegger / For English click here

Doktora Programı Dersi / 2020

DERSIN KODU

FEL  6007 / Güz Dönemi (I. Dönem) / Ulusal Kredi:   3    AKTS: 10

BÖLÜM

Felsefe

ÖGRETIM ÜYESI

Prof. Dr. Metin BAL

YAZISMA ADRESI 

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411,

Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

Görüşme Saatleri:

 

DERSIN AMACI

Heidegger'in Varlık ve Zaman yapıtından sonra fenomenoloji ve varoluşçuluk alanına en büyük katkı olan Sartre'ın Varlık ve Hiçlik yapıtı detaylı olarak araştırılacaktır.

DERSIN ÖGRENIM HEDEFLERI          

DERSIN ÖLÇME VE DEG.

YÖNTEMLERI

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI  - Derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri:

HAFTA

KONU                                                                                                                           

     

1. 2. 3. Haftalar

Heidegger, Martin (2002) Was heisst Denken?, Gesamtausgabe Band 8, Vittorio Klostermann: Frankfurt am Main./“Most thought-provoking in our thought-provoking time is that we are still not thinking.” s. 6, Heidegger, Martin (2004) What is Called Thinking, tr. by J. Glenn Gray, New York: Harper Perennial.

 

 

 

 

4. Hafta

Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

 

 

 

 

5., 6, 7, 8, 9. Haftalar

Heidegger, Martin (2004) Varlık ve Zaman /Sein und Zeit, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi. / Heidegger, Martin (1962) Being and Time, tr. by John Macquarrie & Edward Robinson, New York and Evanston: Harper & Row Publishers. /

 

 

 

 

10., 11. Haftalar

Heidegger, Martin (2013) Hümanizm Üzerine / Über den Humanismus, çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

 

 

 

 

12. ve 13. Hafta

DÖNEM SONU DERSİ

Heidegger  (2009) Metafizik Nedir? (Was Ist Metaphysik?) çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sartre, Jean-Paul (2018) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki.

VARLIĞIN ARAŞTIRMASINA GİRİŞ,  s.17

 1-) Fenomen Fikri, s. 19

2-) Varlık Fenomeni ve Fenomenin Varlığı, s. 23

3-) “Düşünüm-Öncesi” Cogito ve “Percipere”nin Varlığı, s. 25

4-) “Percipi”nin Varlığı, s. 33

5-) Ontolojik Kanıt, s. 36.

6-) Kendinde Varlık, s. 39

 
     

 

Birinci Kısım: HİÇLİK SORUNU, s. 47.

 BİRİNCİ BÖLÜM: OLUMSUZLAMANIN KÖKENİ, s. 49

 1-) Sorgulama, s. 49.

2-) Olumsuzlamalar (Les Négations), s. 52

3-) Hiçliğin Diyalektik Kavranışı, s. 60

4-) Hiçliğin Fenomenolojik Kavranışı, s. 65

5-) Hiçliğin Kökeni, s. 71

 

 

   

 

İKİNCİ BÖLÜM: KENDİNİ ALDATMA, s. 100 

1-) Kendini Aldatma ve Yalan, s. 100

2-) Kendini Aldatma Davranışları, s. 109

3-) Kendini Aldatmadaki “İnanma”, s. 125.

 İkinci kısım: KENDİ-İÇİN-VARLIK, s. 131 

İRİNCİ BÖLÜM: KENDİ-İÇİNİN DOLAYSIZ YAPILARI, s. 133 

1-) Kendine-Mevcut Olma (La Présence â soi), s. 133

2-) Kendi-İçinin Olgusallığı (Facticité), s. 140

3-) Kendi-İçin ve Değerin Varlığı, s. 146

4-) Kendi-İçin ve Mümkün Olanların Varlığı, s. 159

5-) Ben (Moi) ve Kendilik Devresi (Circuit de L’ipséité), s. 168

 
     

 

İKİNCİ BÖLÜM: ZAMANSALLIK, s. 172

1-) Üç Zamansal Boyutun Fenomenolojisi, s. 172

2-)Zamansallığın Ontolojisi, s. 200

3-) Kökensel Zamansallık ve Psişik Zamansallık: Düşünüm, s. 223.

 

 

   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AŞKINLIK, s. 248

 1-) Kendi-İçin ve Kendinde Arasındaki İlişki Türü Olarak Bilgi, s. 249

2-) Olumsuzlama Olarak Belirlemeye Dair, s. 258

3-) Nitelik ve Nicelik, Gizilgüçlülük (Potentialité), Kullanılabilirlik (Ustensilité), s. 265

4-) Dünyanın Zamanı, s. 287

5-) Bilgi, s. 301

 

 

   

 

Üçüncü Kısım: BAŞKASI-İÇİN, s. 305 

BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞKASININ VAROLUŞU, s. 307

 1-) Sorun, s. 307

2-) Tekbencilik Engeli, s. 309

3-) Husserl, Hegel, Heidegger, s. 320

4-) Bakış, s. 344

 
     

 

İKİNCİ BÖLÜM: BEDEN, s. 402

1-) Kendi-İçin-Varlık Olarak Beden: Olgusallık, s. 405

2-) Başkası-İçin-Beden, s. 405

 

 

   

 

3-)Bedenin Üçüncü Ontolojik Boyutu, s. 457

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BAŞKASI İLE SOMUT İLİŞKİLER, s. 467

 1-) Başkasına Yönelik İlk Tavır: Aşk, Dil, Mazoşizm, s. 470

2-) Başkasına Yönelik İkinci Tavır: İlgisizlik, Arzu, Nefret, Sadizm, s. 488

 

 

   

 

3-) “Birlikte-Varlık” (Mitsein) ve “Biz”, s. 526

Dördüncü Kısım: SAHİP OLMAK, YAPMAK VE OLMAK (AVOIR, FAIRE ET ÊTRE), s. 547

 BİRİNCİ BÖLÜM: OLMAK VE YAPMAK: ÖZGÜRLÜK, s. 551

 1-) Eylemin İlk Koşulu Özgürlüktür, s. 551

 
     

 

2-) Özgürlük ve Olgusallık: Durum, s. 606

3-) Özgürlük ve Sorumluluk, s. 687

 

 

   

 

 İKİNCİ BÖLÜM: YAPMAK VE SAHİP OLMAK, s. 692 

1-) Varoluşsal Psikanaliz, s. 692

2-) Yapmak ve Sahip Olmak: Sahiplenme, S. 712

3-) Varlığın Açınlayıcısı Olarak Niceliğe Dair, s. 741

SONUÇ, s. 759 

1-) Kendinde ve Kendi-İçin: Metafizik Yaklaşımlar, s. 761

2-) Ahlaki Açılımlar, s. 770.

 

*****  *****  *****  *****  *****  *****

 

 
     

 

 

Ders kitapları:

A-) Modernizm ve Postmodernizm, Metin Bal.

B-) Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

 

A-) Modernizm ve Postmodernizm kitabı.

İÇİNDEKİLER:

1-) Modernizm Nedir?

2-)"Çağdaş Düşüncenin Bir Haritasını Çıkarmaya Yönelik Bir Girişim Ya da Foucault'nun "Özneler ne pahasına kendi kendilerinin hakikati hakkında konuşabilirler?" Sorusu", Metin Bal. (Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık, Foucault, Michel (1999) çev. Ali Utku/Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yayıncılık.)

3-) "Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı", Metin BalMavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 4 (Bahar 2015), ss. 120-135. DOI: http://dx.doi.org/10.18795/ma.70857Indeks Bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi  e-ISSN: 2148-5322

4-) "Baudrillard’a Göre Postmodern Sanat ve Simülakr ya da Gerçeğin Yerini Alan Gölge"/"Postmodern Art For Baudrillard and Simulacr or Reality Replaced with the Shadow"Metin Balfelsefelogosdergisi / dosya konusu: Psikanaliz ve Felsefe. Yıl: 21, Sayı: 66, 2017/3. ss. 153-174. İstanbul: Fesatoder Yayınları. Listelendiği indeksler: EBSCOhost, The Philosopher's Index.

 

 

 

 

 

B-) Jameson, Fredric (2011) Postmodernizm Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü, İstanbul: Nirengi Kitap.

1. ve 2. Bölümler: Kültür ve İdeoloji. ss. 29-115. 3. ve 4. Bölümler: Video ve Mimari. ss. 119-193.

5. ve 6. Bölümler: Tümceler ve Uzam. ss. 197-258. 7. Bölüm: Kuram. ss. 261-353.

8. ve 9. Bölümler: Ekonomi ve Film. ss. 357-404. Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407-554.

 

 

 

 

 

1. Bölüm: KÜLTÜR, ss. 27-98.

 

 

 

 

 

1. Bölüm: KÜLTÜR, ss. 27-98.

 

 

 

 

 

1. Bölüm: KÜLTÜR, ss. 27-98.

 

 

 

 

 

"MİMARİ", ss. 153 - 193.

 

 

"İDEOLOJİ", ss. 101 - 115.

Eagleton, Terry, İdeoloji.

 

 

 

 

 

7. Kasım: 3. Bölüm: VİDEO ss. 117-152.

10. Kasım: 9. Bölüm: FİLM. ss. 381 - 405.

 

 

 

 

 

TÜMCELER", ss. 195 - 224.

7. Bölüm: KURAM. ss. 261-303.

 

 

 

 

 

7. Bölüm: KURAM. ss. 303 - 353.

 

 

 

 

 

6. Bölüm: UZAM, ss. 225 - 258.

 

 

 

 

 

 1. Bölüm: KÜLTÜR, ss. 27-98. Jameson'ın "kültür" terimini anlamak için hazırlık olarak: Eagleton, Terry (2014) Culture and The Death of God, New Haven: Yale University Press.

Eagleton, Terry (2014a) Tanrı’nın Ölümü ve Kültür, Çev. Selin Dingiloğlu, İstanbul: Yordam Kitap.

Jameson düşünceyi "kültür" bakımından tarihselleştirmeyi deniyor.

Kapitalizm insanlık hafızasını bir imaj evreni meta deposu olarak anladığı"kültür"terimiyle, postmodernizm olarak adlandırarak hizmetine almaktadır.

8. Bölüm: Ekonomi: ss. 357-379.

3. Bölüm: VİDEO ss. 117-152.

ss. 101 - 115. Teryy Eagleton'ın İdeoloji (991) adlı kitabıyla konuya hazırlık yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

Jameson, Fredric, Brecht ve Yöntem kitabı ve Benjamin'in Brecht ve Epik Tiyatro Kuramı üzerine yazıları.

 "MİMARİ", ss. 153 - 193.

7. Bölüm: KURAM. ss. 261-303.

 9. Bölüm: FİLM. ss. 381 - 405.

 
     
 

Sonuç: İkincil Bakışlar. ss. 407 - 427.

Sonuç: İkincil Bakışlar. 427 - 448,

448 - 478.

Sonuç: İkincil Bakışlar. 478 - 503.

Sonuç: İkincil Bakışlar: 503 - 554.

 
     
 

Postmodernizm konusuyla ilgili okuma listesi:

Andersen, Hans Christian (2006) The Complete Fairy Tales, London: Wordsworth Editions.

Andersen, Hans Christian (2016) Andersen Masalları, çev. Murat Alpar, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ballard, J. G. (2014) Çarpışma, çev. Nurgül Deveci, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Baudrillard, Jean (2005) The Conspiracy of Art, Manifestos, Interviews, Essays, ed. by Sylvère Lotringer, tr. by Ames Hodges. New York: Semiotext(e).

Baudrillard, Jean (2008) Simulakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Baudrillard, Jean (2010) Sanat Komplosu, Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik, çev. Elçin Gen – Işık Ergüden, İstanbul: İletişim Yayınları.

Benjamin, Walter (2010) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Berlin: Suhrkamp Verlag.

Borges, Jorge Luis (1995) Alçaklığın Evrensel Tarihi. Çev. Zeynep Çağlayan, İstanbul: Telos.

Chamisso, Adelbert von (2004) Peter Schlemihl’ın Garip Öyküsü, çev. Necati Aça, Ankara: Dost Kitabevi.

Jarry, Alfred (2015) Patafizikçi Doktor Faustroll’un Davranış ve Görüşleri, çev. Işık Ergüden, İstanbul: Sel Yayınları.

Kraus, Chris (2004) Video Green: Los Angeles, or the Triumph of Nothingness, New York: Semiotext(e).

McLuhan, Marshall and Fiore, Quentin (2001) The Medium is the Massage, An Inventory of Effects (1967), Berkeley: Gingko Press.

Nietzsche, Friedrich (2015) Ahlakın Soykütüğü, çev. Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

Platon (1988) Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu ve M. Ali Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

 

 

 

 

 

 

1

Düşünce tarihinde Alman İdealizmi ve Heidegger

   For English click here

2

Varlık sorusu ve Aletheia

 

3

Temel Ontoloji ve Hermeneutik Fenomenoloji

 

4

Kant'ın transendental imgelem'i

 

5

Kant’ın antropolojisi ve Kant’a ontolojik yaklaşım

Heidegger, Martin (1997) Kant and The Problem of Metaphysics,  tr. by Richard Taft, Indianapolist: Indiana University Press.

İncelenecek konular: Geleneksel Metafizik Kavramı, Saf Aklın Eleştirisi Olarak Metafizik, Fundamental Ontololoji Olarak Dasein Metafiziği.

 

6

Eleştirel Felsefe'nin eleştirisi

 

7

Fichte ve özne-nesne özdeşliği

 

8

 

 

9

Schelling, Hegel ve Mutlak

 

10

Hegel'in deneyim kavramı

 

11

Schelling'in özgürlük düşüncesi

 

12

Dünya Resimleri Çağı

 

13

Tasarımlayıcı düşünce ve şiirsel düşünce

 

14

"Felsefenin sonu" ne anlama gelir?

 

15

Düşünmek Ne Demektir? ya da "düşünmenin başlangıcı"

 
     
     
 

EK YARDIMCI FAALİYETLER

Kısa vadeli faaliyetler:

1-) Düşünürün konuyla ilgili temel eserine hakimiyet amacıyla bir sunum.

2-) Konunun birincil ve ikincil eserleriyle ilgili arşiv çalışması.

3-) Düşünürle ilgili biyografik çalışma.

4-) Konunun birincil eserleriyle ilgili kronolojik liste çalışması.

5-) Konunun teknik terimleriyle ilgili haftalık periyodik sözlük çalışması.

6-) Felsefe Bölümü dışındaki bölüm hocalarına konuyla ilgili danışılarak görüş ve önerilerine başvurulması.

Uzun vadeli faaliyetler:

7-) Lingua franca (İngilizce) ile/ya da uzmanlık alanı dilinin edinilmesi

8-) Konuyla ilgili olarak felsefe tarihinde geriye ve ileriye dönük okumalar.

 
   

   For English click here

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR                                              Ana Sayfa

 

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, çev. Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık.

Heidegger, Martin (1991) Nietzsche, Vol. I: The Will to Power as Art, Vol. II: The Eternal Recurrence of the Same, tr. by David Farrell Krell, New York: Harper & Row.

Towarnicki, Frédéric de (2017) Martin Heidegger, Anılar ve Günlükler, çev. Zeynep Durukal, İstanbul: YKY.

 

 

 

1-) Platon (2011) Euthyphron, çev. Güvenç Şar, İstanbul: Kabalcı Yayınları.

2-) David Berman, "Schopenhauer, Nietzsche ve Ateizm", çev. Metin Bal. (David Berman, “Schopenhauer, Nietzsche, and Atheism”, İçinde: Encyclopedia of Psychology and Religion. ss. 823-825. Leeming, David A., Madden, Kathryn & Marian, Stanton (ed. 2010) Encyclopedia of Psychology and Religion, New York: Springer.)

3-) Hill, R. Kevin (2005) Nietzsche's Critiques, The Kantian Foundation of his Thought, Oxford: Clerendon Press.

4-) Ray, Matthew Alun (2003) Subjectivity and Irreligion. Atheism and Agnosticism in Kant, Schopenhauer and Nietzsche, Aldershot: Ashgate Publishing Limited.

5-) Pippin, Robert B. (2010) Nietzsche, Psychology & First Philosophy, Chicago: The University of Chicago.

Psychology as "the Queen of the Sciences" / What is a Gay Science? / Modernity as a Psychological Problem / "The Deed is Everything (Das Tun ist alles) / The Psychological Problem of Self-Deception / How to Overcome Oneself: On the Nietzschean Ideal.

6-) Schopenhauer, Arthur (2009) İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, çev. Levent Özşar, İstanbul: Biblos Kitabevi.

7-) Schopenhauer, Arthur (2009) Din Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (2009) The Horrors and Absurdities of Religion, tr. by R. J. Hollingdale, London: Penguin Books.

Schopenhauer, Arthur (2015) İdeal ve Gerçek, İdealizmin ve Gerçekçiliğin Kısa Tarihi, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (2014) Hayatın Anlamı, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları. İçindekiler: Hayat: ıstırap ve sefalet; Yaşama iradesinin tasdiki ve inkarı; Hayatın boşluğu öğretisi üzerine; İntihar üzerine.

Schopenhauer, Arthur (2014) Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Şule Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (2008) Seçkinlik ve Sıradanlık Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

Saunders, Thomas B. (2006) Schopenhauer, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

 

Nietzsche'nin Güç İstenci'nde insanın durumunun yapısal momentlerinin analizi

"Nihilizm"in Tanımlanmasında Nietzsche'nin "Tanrı Öldü" Sözünün Anlamı

“Nietzsche’nin “Tanrı Öldü” Sözü”nün Düşünce Tarihindeki Öneminin Heidegger Tarafından Bir Yorumu", Metin Bal.

 

8-) Nietzsche’nin "Tanrı Öldü" Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Heidegger, Martin. Çev. Levent Özşar. Bursa: Asa Kitabevi.

9-)"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

"Gerçekten Düşünme" ve "yinelenen boş bildirim"den kaçınmak için hazırlayıcı kavramlar: Hiç, Özgürlük, Varlığın Tarihi, Aletheia ve Hakikat, Ev(sizlik) ve Tekinsiz, İnsan ve Antropoloji, Ontoloji ve Fundamental Ontoloji, Tanrı ve Teoloji.

10-) Nietzsche, Friedrich (2006) Eğitimci Olarak Schopenhauer, çev. Cemal Atila, İstanbul: Say Yayınları.

11-) Nietzsche, Friedrich (1968) The Will To Power, A New Translation by Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale, edited, with Commentary, by Walter Kaufmann with Facsimilies of the Original Manuscript, New York: Vintage Books, A Division of Random House.

(Nietzsche, Friedrich (2002) Güç İstenci, Bütün Değerleri Değiştiriş Denemesi, çev. Sedat Umran, İstanbul: Birey Yayıncılık.)

12-) Heidegger, Martin (1991) Nietzsche, Vol. I: The Will to Power as Art, Vol. II: The Eternal Recurrence of the Same, tr. by David Farrell Krell, New York: Harper & Row.

13-) Nietzsche, Friedrich (2011) Şen Bilim (Ana Metin 1), çev. Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

13.1.-) Nietzsche, Friedrich (2011) Şen Bilim (Şiirler), çev. Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

13.2.-) Heidegger, Martin (2001) Nietzsche’nin “Tanrı Öldü!” Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, Çev: Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.

14-) Nietzsche, Friedrich (2005) Yunan Tragedyası Üzerine İki Konferans, çev. Mahmure Kahraman, İstanbul: Say Yayınları.

15-) Nietzsche, Friedrich, (2007), İyinin ve Kötünün Ötesinde, Bir Gelecek Felsefesini Açış, Çev: Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

16-) Nietzsche, Friedrich (1988) Die Geburt der Tragödie, Unzeitgemässe Betrachtungen, I-IV, Nachgelassane Schriften, 1870-1873, Kritische Studienausgabe Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

16.1.-) Nietzsche, Friedrich (2013) Tragedyanın Doğuşu, Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: TİB, Kültür Yayınları.

16.2.-)  Nietzsche, Friedrich (1995) The Birth of Tragedy, tr. by Clifton P. Fadiman, New York: Dover Publications, INC.

16.3.-) Nietzsche, Friedrich (2011) Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu, Çev. İsmet Zeki Eyuboğlu, İstanbul: Say Yayınları.

16.4.-) Daniels, Paul Raimond (2013) Nietzsche and The Birth of Tragedy, Durham: Acumen Publishing Limited.

17-) Nietzsche, Friedrich (2015) Ahlakın Soykütüğü Üzerine, çev. Ahmet İnam, İstanbul: Say Yayınları.

18-) Nietzsche, Friedrich (2005) Putların Batışı Ya da Çekiçle Nasıl Felsefe Yapılır, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: İthaki Yayınları.

19-) Nietzsche, Friedrich (2004) İnsanca, Pek İnsanca, 2, Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: İthaki Yayınları.

20-) Nietzsche, Friedrich (1995) Deccal, Hristiyanlığa Lanet, çev. Oruç Aruoba, İstanbul: Hil Yayın.

21-) Nietzsche, Friedrich (2003) Also sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und Keinen, Nachwort von Josef Simon, Stuttgart: Philipp Reclam jun.

21.1.-) Nietzsche, Friedrich (2004) Zerdüşt Böyle Diyordu, çev. Osman Derinsu, İstanbul: Varlık Yayınları.

21.2.-) Nietzsche, Friedrich (1997) Thus Spake Zarathustra, tr. by Thomas Common, Introduction by Nicholas Davey, Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited.

22-) Nietzsche, Friedrich (2013) Gezgin ile Gölgesi, çev. Murat Batmankaya, İstanbul: Say Yayınları.

23-) Nietzsche, Friedrich (2005) Ecce Homo, Kişi Nasıl Kendisi Olur, Çev: İsmet Zeki Eyuboğlu, İstanbul: Say Yayınları.

24-) Nietzsche, Friedrich (2005) Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Yararsızlığı Üzerine, çev. Nejat Bozkurt, İstanbul: Say Yayınları.

25-) Nietzsche, Friedrich (2003) Tan Kızıllığı, Ahlaksal Önyargılar Üzerine Düşünceler, Bütün Yapıtları 4, çev. Özden Saatçi, İstanbul: Say Yayınları.

26-) Nietzsche, Friedrich (2006) Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe, Çev. Gürsel Aytaç, İstanbul: Say Yayınları.

27-) Nietzsche, Friedrich (2010) Öğretim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine, çev. Gürsel Aytaç, İstanbul: Say Yayınları.

28-) Nietzsche, Friedrich (2002) Wagner Olayı, Bir Müzisyen Sorunu. Nietzsche Wagner'e Karşı, Bir Ruhbilimcinin Yazıları, çev. M. Osman Toklu, İstanbul: Say Yayınları.

29-) Kaufmann, Walter (2000, edited) Basic Writings of Nietzsche, tr. by Walter Kaufmann, New York: The Modern Library.

Contents: The Birth of Tragedy. / Seventy-Five Aphorisms from Five Volumes. / Beyond Good and Evil. / On the Geneology of Morals. / The Case of Wagner. / Ecce Homo.

30-) Kaufmann, Walter (edited, 1976) The Portable Nietzsche, Selected and Translated with an Introduction, Prefaces, and Notes by Walter Kaufmann, New York: Penguin Books. Contents: Letters / Thus Spoke Zarathustra / Twilight of The Idols / The Antichrist / Nietzsche Contra Wagner.

31-) Bataille, Georges (2000) Nietzsche Üzerine, çev. Mukadder Yakupoğlu, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

32-) Derrida, Jacques (2007) Nietzschelerin Şöleni, derleme ve çeviri: Ali Utku-Mukadder Erkan, İstanbul: Otonom Yayıncılık.

33-) Figal, Günter (2001) Nietzsche, Eine Philosophische Einführung, Stuttgart: Philipp Reclam jun.

34-) Pippin, Robert (2012) Introductions to Nietzsche, Cambridge: Cambridge University Press.

35-) Pearson, Keith-Ansell (2011) Kusursuz Nihilist, çev. Cem Soydemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

36-) Cogito, 2016, Sayı 25, Nietzsche: Kayıp Bir Kıta. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

 

"Heidegger Düşüncesinin Temel Kavramları", (Michael Inwood'un A Heidegger Dictionary yapıtından) Derleyen ve çeviren Metin Bal, ss. 255-306. ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 16. Kitap, Bahar 2012, Çizgi Kitabevi, Konya. ISBN: 978-9944-5093-5-0.

 

"Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015,Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

 

Heidegger, Martin (2013) Hümanizm Üzerine / Über den Humanismus, çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

 

“Die Zeit des Weltbildes (1938)”, Martin Heidegger. İçinde: ss. 75-113. Heidegger, Martin (2003) Holzwege, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

“Dünya Resimleri Çağı”, Martin Heidegger. İçinde: ss. 65-102, Heidegger, Martin (2001) Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı içindeçev. Levent Özşar, Bursa: ASA Kitabevi.

“The Age of the World Picture”, Martin Heidegger. İçinde: ss. 115-154, Heidegger, Martin (1977) The Question Concerning Technology and Other Essays, tr. and with an introduction by William Lovitt, New York: Harper & Row, Publishers.

 

Heidegger, Martin (2011) Introduction to Philosophy-Thinking and Poetizing, tr. by Phillip Jacques Braunstein, Bloomington: Indiana University Press.

 

Heidegger, Martin (2010) Phenomenology of Intuition and Expression, Theory of Philosophical Concept Formation, tr. by Tracy Colony, New York: Continuum.

 

Ado HUYGENS’in “Daseinanaliz ve Sanat” Başlıklı Konferansı İçin Açılış Konuşması, Metin BAL. Daseinanaliz ve Sanat (Daseinanalysis and Art), Prof. Dr. Ado HUYGENS,  Açılış konuşması ve slaytları çeviren: Doç. Dr. Metin BAL. Ardıl çeviri: Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN & Arş. Gör. Jasmin Esin DURANER DİKMEN, Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Buca- İzmir. Video Kaydı İçin Tıklayınız Lütfen.

"Daseinanaliz ve Sanat" ("Daseinanalysis and Art"), Ado HUYGENS,  slaytları Türkçe'ye çeviren: Metin BAL. Tarih: 04 Mart 2016, Saat: 14:30 – 16:30, Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Fen Fakültesi C Blok Konferans Salonu, Buca- İzmir. (Tıklayarak indiriniz lütfen.)

3

Hegel (2007) Mantık Bilimi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınları.

4

"The Early Philosophy of Fichte and Schelling", Rolf-Peter Horstmann, ss. 117-137. Ameriks,  Karl (2000) The Cambridge Companion to German Idealism.

5

Fichte (1794) Bilim İnsanının Belirlenimi Üzerine Bazı Dersler.

6

Fichte (1795) Hakikate Yönelik Saf İlgiyi Harekete Geçirmek ve Artırmak Üzerine.

7

Fichte  (1796/99) Transendental Felsefenin Temelleri (Wissenschaftslehre) Nova Methodo.

8

Heidegger, Editörler: Özgür Aktok & Metin Bal, Doğu-Batı Yayınları, Ankara, Mart 2010., 424 sayfa.

9

"Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama", Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 Yıl: 6, Ocak/Şubat  2010. ss. 46-66.

10

Vaysse, Jean-Marie, "Heidegger ve Alman İdealizmi", Çev. Metin Bal, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Sayı: 2, Mayıs-Ağustos 2008, ss. 258-274.

11

"Hümanizm Üzerine Bir Mektup", Heidegger, Martin. Bkz. ss.37-95. Hümanizmin Özü, Derleyen: Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık. 

12

Nedir Bu Felsefe? Heidegger, Martin.

13

Düşünmek Ne Demektir?, 1951/52 Kış Dönemi Ders Notları, Çev. Rıdvan Şentürk, İstanbul: Paradigma. 2009.

14

“Metafiziğin onto-teo-lojik inşası”, Heidegger, Martin. Bkz. Heidegger ve Teoloji, derleyen: Ahmet Demirhan. İnsan Yayınları.

 

"Varlık'ın kakikati" ve "Hiçlik" sorusu bağlamında Heidegger'in Metafizik Nedir?  yapıtı

16

Heidegger  (2009) Metafizik Nedir? (Was Ist Metaphysik?) çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

17

"Teknolojinin Hüküm Sürdüğü Dünyada İnsanın Kaderi: Yurtsuzluk", Gelassenheit." Martin Heidegger. ss. 35-49. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

18

"Yurdun ve Yurtsuzluğun Anlamı, Heidegger'de Heimat Düşüncesi", W. McNeill. ss.53-97. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

 

"Yoksullaşan Düşünce: Heimat. Heidegger'den Gadamer'e Değişen Heimat" , Kai Hammermeister. 101-120. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

 

Wolin, Richard (2012) Heidegger'in Çocukları, Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas ve Herbert Marcuse, İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

 

Walter Kranz (1984) Antik Felsefe, çev. Suad Y. Baydur, İstanbul: Sosyal Yay.

 

Burnet, John (2007) "Efesli Heraklitos", Çev. Metin Bal, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 40, ss. 61-90.

 

Aristoteles,(1998) Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür, Ankara: Ayraç Yayınevi, Klasik Metinler.

 

Platon (1991) Sofist, Ömer Naci Soykan, Ara Yay.

 

Pascal (2002) Düşünceler, İsmet Zeki Eyuboğlu, Say Yay.

 

Schelling, F. W. J. von (2019) İnsan Özgürlüğünün Özü Üzerine, çev. Mehmet Barış Albayrak, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 

Hegel, G. W. F. (2004) Tinin Görüngübilimi, çev. Aziz Yardımlı,  İstanbul: İdea.

 

Hume, David (1739) İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme.

 

Hume, David (2004 ) Din Üstüne, Çev. Mete Tunçay, Ankara: İmge Kitabevi.

 

Derrida, Jacques (1999) “Differance”, Toplumbilim Dergisi, Jacques Derrida özel sayısı, Sayı 10, Ağustos 1999. İstanbul: Kardeşler Matbaası.

 

Kurtar, Senem (2014) Heidegger ve Poetik Düşünme, Düşünmeye Açılan Yeni Yollar, Ankara: Pharmakon Yayınevi.

Bolt, Barbara (2013) Heidegger, çev. Murat Özbank, İstanbul: Kolektif Kitap.

 

Goldman, Lucien (1980) Lukács and Heidegger, Towards a New Philosophy, tr. by William Q. Boelhower, London: Routledge & Kegan Paul.

"A Glossary of the Important Terms and Concepts in Lukács and Heidegger", ix-xxii.

Part 1. Introduction to Lukács and Heidegger. pp.1-24.

Part 2. Lectures during the 1967-8 Academic Year.

1. Reification, Zuhandenheit and Praxis, pp. 27-39.

2. Totality, Being and History, pp. 40-51.

3. Objective Possibility and Possible Consciousness, pp. 52-66.

4. Subject-object and Function, pp. 67-85.

5. The Topicality of the Question of the Subject, pp. 86-97.

Part 3. Being and Dialectics, pp.101-109.

32

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

SINAVLAR

Bir ara sınav ve bir final sınavı. Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır

     

ana sayfa

 For English click here