COURE NAME

Philosophy in 20th Century / Undergraduate Degree 4 Class 7th Semester/ Department of Philosophy, Dokuz Eylül Üniversity İzmir, Turkey

COURSE CODE

PHIL 4003 / Must/Required Course / Fall Semester  / National Credit: 4 / ECTS: 6.

COURSE INSTRUCTOR

Prof. Dr. Metin BAL

OFFICE ADDRESS

Home Page

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - extention: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , metin.bal@deu.edu.tr,  Web: www.metinbal.net

Office hours: Tuesday: 8:30-9:15, Thursday: 8:30-9:15.   /

COURSE OBJECTIVE

The objective of this course is to investigate the philosophical movements of 20th century.

LEARNİNG OUTCOMES

1. At the end of this course, the students will be able to know the original part of the philosophical trends in 20th century.

2. Comprehend the basic questions related to the contemporary philosophy

3. Analyze the importance of the philosophical thinking in 20th century in history of civilization,

4. Know the different aspects of philosophical movements essential to 20th century.

5. Analyze contemporary issues by the ideas of philosophers lived in 20th century.     

ASSESSNENT CRITERIA

The students' performance will be evaluated by the questions that will be asked in midterm and final exams. %70 attendance is required. The participation in midterm and final exams and the participation in presentation activity will be considered in grading.

COURSE OUTLINE

Week

Topics                                                                                                                 

 

 

 

1.

Basic concepts and main movements in the philosophy of 20th century

 

2.

Husserl, Phenomenology

 

3.

Husserl, Phenomenology

 

4.

Heidegger and Fundamental Ontology

 

5.

Sartre and Existentialism

 

6.

Saussure and Structuralism

 

7.

Formalism and Literary Theory

 

8.

Midterm Exam

 

9.

Freud, Psychoanalysis and Unconsciousness

 

10.

Freud, Psychoanalysis and Unconsciousness

 

11.

Derrida and Deconstruction

 

12.

Foucault, Power and Knowledge

 

13.

Definition of Postmodernism: Lyotard's Postmodern Condition

 

14.

Postmodernism as the Cultural Logic of Late Capitalism and Depth Models: Fredric Jameson.

  Home Page

 

Textbooks /References / Course Materials

 

Husserl, Edmund (1994) Avrupa İnsanlığının Krizi ve Felsefe, Çev. Ayça Sabuncuoğlu & Önay Sözer, İstanbul: AFA Yayınları.

Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe, Husserl, Edmund (1995)  çev. Tomris Mengüşoğlu, Yapı Kredi Yayınları.

"Fenomenoloji", Edmund Husserl'in Encyclopaedia Britannica için 1927'de kaleme aldığı yazı. Çeviren Aydın Gelmez. ss. 29-47. Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul. (İngilizce orijinal metin için tıklayınız. “Phenomenology”, Edmund Husserl, Article for the Encyclopedia Britannica (1927) in Mc. Peter and Elliston, A. (ed. 1981) Husserl’s Shorter Works, revised translation by Richard E. Palmer Cormick, Notre Dame: University of Notre Dame Press. ss. 21-35.) (Ya da bu yazının daha eski bir Türkçe çevirisi için bkz. Oluşum Defteri dergisi, ss. 23-28. Encyclopedia Britannica 'nın 1939 Baskısından çeviren Önay Sözer.)

"Hegel, Husserl ve Epistemolojik Fenomenoloji Üzerine", Tom Rockmore, ss. 145-158, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 6,  Alef Yayınevi, İstanbul.

"Dünya Resimleri Çağı", Martin Heidegger, Bu yazı için bkz. ss. 65-102, Heidegger, Martin (2001) Nietzsche'nin Tanrı Öldü Sözü ve Dünya Resimleri Çağı, derleyen ve çeviren Levent Özşar, Bursa: Asa Kitabevi.

Düşünmek Ne Demektir?, 1951/52 Kış Dönemi Ders Notları, Çev. Rıdvan Şentürk, İstanbul: Paradigma. 2009.

"Düşünmek Ne Demektir?", Martin Heidegger, ss.45-68.Aydoğan, Ahmet (der.) (2009) Düşüncenin Çağrısı, Kant, Schopenhauer, Heidegger, derleyen ve çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

"Düşünmeye Çağıran Nedir?", Martin Heidegger, ss. 69-80. Aydoğan, Ahmet (der.) (2009) Düşüncenin Çağrısı, Kant, Schopenhauer, Heidegger, derleyen ve çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

"Geç Heidegger Felsefesinde Kökensel Düşünme", S.L.Bartky, ss.289-306. İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

"Varlık ve Düşünme", Martin Heidegger, ss. 241-258.İçinde: Aydoğan, Ahmet (derleme) (2008) Heidegger, derleyen ve çeviren: Ahmet Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.

"Hümanizm Üzerine Bir Mektup", Heidegger, Martin. Bkz. ss.37-95. Hümanizmin Özü, Derleyen: Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık.

Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

“Metafiziğin onto-teo-lojik inşası”, Heidegger, Martin. Bkz. Heidegger ve Teoloji, derleyen: Ahmet Demirhan. İnsan Yayınları.

"Varlık'ın kakikati" ve "Hiçlik" sorusu bağlamında Heidegger'in Metafizik Nedir?  yapıtı.

Heidegger  (2009) Metafizik Nedir? (Was Ist Metaphysik?) çev. Yusuf Örnek, Ankara:Türkiye Felsefe Kurumu.

"Teknolojinin Hüküm Sürdüğü Dünyada İnsanın Kaderi: Yurtsuzluk, Gelassenheit." Martin Heidegger. ss. 35-49. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

"Yurdun ve Yurtsuzluğun Anlamı, Heidegger'de Heimat Düşüncesi", W. McNeill. ss.53-97. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

"Yoksullaşan Düşünce: Heimat. Heidegger'den Gadamer'e Değişen Heimat", Kai Hammermeister. 101-120. Bkz.  McNeill, W.  & Hammermeister, K. (2010) Düşünceye Çağıran, Martin Heidegger, İstanbul: Say Yayınları.

Feinmann,  José Pablo (2009) Heidegger'in Gölgesi, üstad bu kez konuşmak zorunda. Çünkü masada bir tabanca duruyor. İspanyolca aslından çev. A. Cengiz Büker, İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

Bourdieu, Pierre (2005) The Political Ontology of Martin Heidegger, tr. by Peter Collier, Cambridge: Polity Press.

Todorov, Tzvetan (2010) Yazın Kuramı, Rus Biçimcilerinin Metinleri, çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, İstanbul: YKY.

Todorov, Tzvetan (1987) Literature and Its Theorists, A Personal View of Twentieth Century Criticism, tr. by Catherine Porter, London: Routledge & Kegan Paul.

Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık, Foucault, Michel (1999) çev. Ali Utku/Ümit Umaç, İstanbul: Birey Yayıncılık.

Course in General Linguistics, Saussure, Ferdinand de (1959)  ed. Charles Bally and Albert Sechehaye, trans. Wade Baskin, New York: McGray-Hill.

Yapısalcılık, Piaget, Jean (2008) çev. Ayşe Şirin Okyayuz Yener, Doruk Yayınları.

Lacan, Bowie,  Malcolm, Çev. Pekel Şener.Ankara: Dost Kitabevi.

Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları, Freud, Sigmund (1998) çev. Emre Kapkın-Ayşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

Düşlerin Yorumu, I ve II. Cilt. Freud, Sigmund.

Freud, Sigmund (1999) Uygarlığın Huzursuzluğu, çev. Haluk Barışcan, İstanbul: Metis Yayınları.

Freud, Sigmund (1962) Civilization and It’s Discontents, tr. and edited by James Strachey, New York: W.W. Norton Company.

“Tuhaf Üçgen: Kant, Nietzsche ve Freud”, Çev. Metin Bal, Pınar Talaslıoğlu ve Büke Okyay, “V. Bölüm”, ss. 146-173. Zoraki Filozof Freud, Alfred I. Tauber. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 32-47.

"Terapatik Olana Felsefi Açıdan Bakış", Ado Huygens, Çev. Metin Bal. ss. 61-63. Bibliotech Dergisi, sayı: 13.

Davis, Walter A. (1989) Inwardness and Existence, Subjectivity in/and Hegel, Heidegger, Marx, and Freud, London: The University of Wisconsin Press. Chapter 5: Methodology is Ontology: Dialectic and Its Counterfeits.

Frueh, Joanna (1996) Erotic Faculties, California: University of California Press.

Springer, Claudia (1996) Electronic Eros, Bodies and Desire in the Postindustrial Age, London: The Athlone Press.

Derrida, Jacques (2011) Gramatoloji, Çev. İsmet Birkan, Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Derrida, Jacques (1994) Göstergebilim ve Gramatoloji, AFA Felsefe Yazıları Ansiklopedisi, çev. Tülin Akşin, İstanbul: AFA Yayınları.

Derrida, Jacques (2004) Marx ve Mahdumları, çev. Alp Tümertekin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

"Différance", Derrida, Jacques (1999) Çev. Önay Sözer, Bkz. Toplumbilim Dergisi, Sayı 10, Ağustos, İstanbul: Kardeşler Matbaası. ss.49-61.

Keskin, Ferda & Sözer, Önay (1999) Pera Peras Poros, atelier interdisciplinaire avec et autour de Jacques Derrida ile birlikte disiplinlerarası çalışma, İstanbul: YKY.

Derrida, Jacques (2012) Platon'un Eczanesi, Çev. Zeynep Direk, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

"Avrupa Kültürü'nün Krizi ve Jacques Derrida", Tülin Akşin, ss. 209-224, Sözer, Önay & Turhan, Ali Vahit (derleme) (2007) Avrupa'nın Krizi, Fenomenolojik Sorun Olarak Avrupa'nın Dönüşümü, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

"Yapısalcı Anlamdan Yapısökümcü İze: Jacques Derrida", Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2004: II. Sayı, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul / 2007. ss.51-62.

"Kelime Kelime İstanbul Projesi"nin Açılış Konuşması, Avrupa Birliği Konseyi İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı. Proje Yönetmeni: Hüseyin Arda (heykeltıraş ve concept sanatçısı), 19 Haziran 2010,  Saat: 18:30 - 21:30, İmrahar Cd. Mevkii Sütlüce 3445, Bu konuşmayı okumak için tıklayınız: "Kelime Heykellerden Bir Labirent: Kelime Kelime İstanbul Projesi Açılış Konuşması. 19 Haziran 2010, İstanbul.", Bibliotech Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 12, Yıl: 4, Ağustos Eylül Ekim, Dosya Konusu: "Ayıp Şeyler: Cinsellik",  ss. 78-81.

 

 

     

 

Home Page