FEL 7037 Varoluşçu Filozoflar (III. Dönem, Güz Dönemi) / Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersi

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Metin BAL

Ana Sayfa

 

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası,  Tınaztepe Yerleşkesi,

PK: 35370, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

 

Dersin Adı

Varoluşçuluk / Felsefe Bölümü Dersi

 

Kodu

Fel 7037 /  Güz Dönemi (I. Yarıyıl) / Ulusal Kredi: 3 /  AKTS: 5

 

Dersin Amacı, Öğrenim Hedefi, Öğrenim Metodu, Öğretme ve Öğrenme Materyali

 

Dersin Amacı

Varoluş felsefesinin kaynağı ve temsilcileri olarak tanınan düşünür ve yazarlardan Augustinus, Aquinas, Pascal, Montaigne, Spinoza, Fichte, Nietzsche, Kierkegaard, Jaspers, Marcel, Dostoyevski, Heidegger, Sartre, Kafka ve Camus’nün yapıtlarına dayanılarak varoluşçu düşüncenin ortaya koyduğu kavramlar tartışılacaktır.

 

Kazanılan Bilgi

Bu dersi alan öğrenci özellikle 20. Yüzyıl felsefesinde önemli yeri olan Varoluşçu düşüncenin ne olduğunu bilir. İnsanın bireysel varoluşunun felsefi bir kuram tarafından nasıl derinleştirildiğini bilir.Varoluşçuluğun kurucusu ve temsilcisi olan düşünürlerin temel yapıtlarını tartışır. Varoluşçuluğun günümüz insanının sorunlarına nasıl çözümler önerdiğini kavrar ve başkalarına aktarır. Varoluşçuluğun sanat ve edebiyat yoluyla yaşamın anlamlarını nasıl çoğalttığını inceler ve bu yeni anlamları yaşamsal güçleri artıracak şekilde başkalarına aktarır.

 

Öğretim Metodu

Teorik anlatıma dayalı ders

 

Öğretme Materyali

Varoluşçu düşünürlerin temel yapıtları, başta Martin Heidegger'in Varlık ve Zaman kitabı ve Jean-Paul Sartre'ın Varlık ve Hiçlik kitabı.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı bir arasınav ve final sınavı.

Ana Sayfa

       

Hafta

Konu

Çalışma Materyali (Kitap, makale vb.)

 

  Dostoyevski ve Varoluşçu Edebiyat "Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar'a Felsefi Bir Bakış", Metin Bal, Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 5, (Güz, 2015), ISSN: 2148-5322. ss. 53-68.  
 

“Varoluş” kavramının kökeni

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal,  
  Kierkegaard’ın varoluş felsefesi    
  Nietzsche’nin “yaşam” anlayışının varoluş felsefesine katkısı    

1, 2, 3, 4, 5

Heidegger

Varlık ve Zaman (Sein und Zeit), çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

 
    "Müthos Yoluyla Düşünmeye Heidegger'le Başlamak", Metin Bal.

"Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015,Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

 

6

Heidegger’in Nietzsche yorumu

   

7

Otantik olmak ve otantik olmamak

   

8

Sartre’ın varoluşçuluk savunması

   

9, 10, 11

Sartre

Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev.Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.

 

12

Heidegger ve Sartre’ın varoluşçulukları arasındaki fark

   

 

Sartre ve Camus arasındaki tartışma

 

 

13

Sartre'ın Bulantı romanının felsefi yorumu

   
 

Camus'nun Veba romanının felsefi yorumu

   
 

KAYNAKÇA

 

 
       
       
       
   

"Felsefi Bir Konuda Etkili Sunum Nasıl Hazırlanır ve Gerçekleştirilir?", Metin Bal. ss. 317-324. ÖZNE Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, 23. Kitap-Güz 2015 Tarihe Felsefeyle Bakmak, The Philosopher's Index tarafından listelenmektedir. Bu sayının editörü: Prof. Dr. Doğan ÖZLEM, ISBN: 978-605-9706-18-6. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. Baskı tarihi: Ocak 2016.

Michelman, Stephen (2008) Historical Dictionary of Existentialism, Lanham: The Scarecrow Press.

Brod, Max (2000) Kafka’da İnanç ve Umutsuzluk, çev. Kamuran Şipal, İstanbul: Cem Yayınevi.

Erhat, Azra (2002) Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi

Heckmann, Wolfhart und Lotter, Konrad (2004) Lexikon der Ästhetik, München: Verlag C.H.Beck.

Heidegger, M., (1996). Wegmarken, Gesamtausgabe, I.Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976, Band 9, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Heidegger, Martin (2004) Varlık ve Zaman, Sein und Zeit, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi.

Heidegger, Martin (1996) Nedir Bu Felsefe?, Çev: Ali Irgat, İstanbul: AFA Yayınları.

Heidegger, Martin (1991), Nietzsche, Volume I: The Will to Power as Art, Volume II: The Eternal Recurrence of the Same, Volume III: The Will to Power as Knowledge and as Metaphysics, İng. Çev. David Farrell Krell, Volume IV: Nihilism, İng. Çev: Frank A. Capuzzi,  San Francisco: Harper.

"Heidegger Düşüncesinde Teknoloji Hapishanesi ve Şiirsel Konaklama", Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11 Yıl: 6, Ocak/Şubat  2010. ss. 46-66.

Jameson, Fredric (1991) Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham: Duke University Press.

Jameson, Fredric (2006) Marksizm ve Biçim, Yirminci Yüzyılda Diyalektik Yazın Kuramları, Çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: YKY.

Kafka, Franz (2001) Die Verwandlung, Nachwort von Egon Schwarz, Stuttgart: Reclam.

Kaufmann, Walter (1970) (ed.)  Existentialism, From Dostoevsky to Sartre, New York: The World Publishing Company.

Lukács, György (2011) Avrupa Edebiyatı ve Varoluşçuluk, derleyen, Resul Ekici, çeviren Vural Yıldırım, Ankara: Epos Yayınları.

Schopenhauer, Arthur (2009) The Horrors and Absurdities of Religion, tr. by R. J. Hollingdale, London: Penguin Books.

Nietzsche, Friedrich (1968) The Will To Power, A new translation by Walter Kaufmann and R.J. Hollingdale, ed. with commentary by Walter Kaufmann, New York: Random House.

ÖZNE, Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, 16. Kitap, Bahar 2012, Çizgi Kitabevi, Konya. ISBN: 978-9944-5093-5-0.

Sartre, Jean-Paul (1966) Existentialism and Humanism, translation and introduction by Philip Mairet, London: Methuen & Co. LTD.

Sartre, Jean-Paul (2003) Being and Nothingness, An essay on phenomenological ontology, tr. by Hazel E. Barnes, Intdoduction by Mary Warnock, with a new preface by Richard Eyre, Routledge: London and New York.

Sartre, Jean-Paul (2010) Varlık ve Hiçlik, Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, çev. Turhan Ilgaz ve Gaye Çankaya Eksen, İstanbul: İthaki.

Sartre, Jean-Paul (2009) Bulantı, çev. Selâhattin Hilâv, İstanbul: Can Yayınları.

Sartre, Jean-Paul (1965) Nausea, tr. by Robert Baldick, London: Penguin.

"Fenomenolojik Ontoloji Temelinde Jean-Paul Sartre'ın Sanat Anlayışı" (Jean-Paul Sartre's Conception of Art Based on the Phenomenological Ontology), Hazırlayan: Sema SÖKMEN, Tez Danışmanı: Metin BAL, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Aydın-2013. 182 sayfa.

Yüksel, Ayşegül (1992)  Samuel Beckett Tiyatrosu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

“Augustinus’ta Zaman ve Yaratım”, Simo Knuuttila. Çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5,  ss. 67-73.

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

 
 

Ana Sayfa