Metin BAL

 

Menderes University

Department of Philosophy

Associate Proffesor

Aydın / TURKEY

 

balmetin@gmail.com

“From Structuralist Meaning to Deconstructive Trace: Derrida”

"Yapısalcı Anlamdan Yapısökümcü İze: Jacques Derrida",

Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2004: II. Sayı, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul / 2007. ss.51-62.

 
 

Abstract:

 

How transformation of meaning into trace comes about is the main question of this article. This article concentrates on the main features those characterise 20th Century as the age of “linguistic turn.” By the help of deconstructive philosophy of Derrida a panorama of debate between structuralism and deconstructive philosophy is given. Traditional sense of Being is questioned and a way for a deconstructive understanding of writing is opened. 

 

Key Concepts: structuralism, deconstruction, language, meaning, trace, Derrida,

  being, writing.

 

“Yapısalcı Anlamdan Yapısökümcü İze: Derrida”

 

            Özet:

Anlamın ize nasıl dönüştüğü bu makalenin ana sorusudur. Bu makale 20’nci Yüzyılı “dilsel dönüş” olarak belirleyen temel özellikler üzerine yoğunlaşmaktadır. Derrida’nın yapısökümcü felsefesinin yardımıyla yapısalcılık ve yapısökümcü felsefe arasındaki tartışmanın bir panoraması verilmektedir. Varlığın geleneksel anlamı sorgulanmakta ve yazının yapısökümcü anlayışı için bir yol açılmaktadır.

 

            Anahtar Sözcükler: Yapısalcılık, yapısöküm, dil, anlam, iz, Derrida, Varlık, yazı.

 
 

Ana Sayfa