Metin Bal, Doç. Dr.,

DERSIN ADI

Felsefeye Giriş, FEL 1111, Psikoloji Bölümü I. Sınıf zorunlu dersi                     

ANA SAYFA

DERSI VEREN ÖGRETIM ÜYESI/ÜYELERI

Doç. Dr. METİN BAL

YAZISMA ADRESI

Felsefe Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe Kampüsü,

Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyeleri Binası, 3. Kat, Felsefe Bölümü koridoru, oda no: 328,

PK: 35260, Buca - İzmir, Türkiye. Tel: ++ 90 (232) 412 79 03  - dahili tel: 19411, Fax: ++ 90 (232) 453 90 93

E-Posta: balmetin@gmail.com , Web: www.metinbal.net

DERSIN AMACI, ÖGRENIM HEDEFI, ÖGRENIM METODU, ÖGRETME VE ÖGRENME MATERYALI

DERSIN AMACI

Felsefenin temel disiplinlerini ve bu disiplinlerin temel kuramlarını ve gelişimlerini izlemek

DERSIN ÖGRENIM HEDEFLERI          

KAZANILAN BILGI

Felsefenin temel disiplinlerinin ana kavramlarını ve kuramlarını öğrenmek

KAZANILAN BECERI : Felsefenin temel disiplinleri ve kuramları hakkında düşünme ve tartışma becerisi kazanmak

ÖGRETIM METODU

Teorik anlatıma dayalı ders

ÖGRETME MATERYALI

Temel disiplinlerin gelişimine katkıda bulunmuş filozofların temel eserleri

DERSIN ÖLÇME VE DEGERLENDIRME

YÖNTEMLERI

Ders yazılı olarak yapılacak bir ara sınav ve bir final sınavı ile değerlendirilecektir.

DERS PLANI VE IÇERIGI

HAFTA

KONU                                                                                                                           

1. Hafta

"FELSEFEYE BAŞLAMAK İÇİN EN KISA ve EĞLENCELİ KILAVUZ", Metin BAL

 
     
1. Hafta

"Felsefeyi anlayabilmenin eğlenceli bir kılavuzunu oluşturmaya katkı olarak enformasyon kağıdı", Hazırlayan Metin Bal.

 
     

1. Hafta

"Grek Mitolojisinde Evren Açıklaması, İnsanın Ortaya Çıkışı ve Zincire Vurulmuş Prometheus", Metin Bal.

 

2. Hafta.

Psikoloji ve Felsefe arasındaki ilişki

 

2. Hafta

Ontoloji, Grek Felsefesi ve Psyche

"Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes", Metin Bal.

"Ksenofanes ve Monoteizm", Metin Bal.

 

     
3. Hafta

"Felsefe Nedir?" Sorusuna Martin Heidegger’in Cevabı:

Günlük hayattan hareketle felsefenin ve felsefe yapmanın ne demek olduğu sorularıyla varlığı kavramaya dönük düşünme nasıl mümkün olabilir? Heidegger, Martin (1990) Nedir Bu Felsefe?, Almanca’dan çeviren Dürrin Tunç, İstanbul: Logos Yayıncılık.

 
     

3. Hafta

Mağara Alegorisi ile Gerçeğin Peşinde Platon ve Realizm

"Aydınlıktan Kim Korkar? Platon'un "Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır." Sözü Üzerine" (Platon'un Devlet kitabının VII. Bölüm'ündeki Mağara alegorisinin ontoloji, bilimler ve eğitim açısından bir yorumu), Metin Bal. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, Yıl: 6. Mayıs-Haziran 2013, ss. 73-77.

 

3. Hafta

"Adcılık, Gerçekçilik,  Kavramcılık", Maurice De Wulf, (Nominalism, Realism, Conceptualism): nuda intellecta ve subsistentia. çev. Metin Bal, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Konu: Müzik, Sayı: 14 Yıl: 7, Mayıs/Haziran  2011, Ankara. ss. 10-16.

10. “Nominalist Devrim ve Modernitenin Kökeni”, Çev. Metin Bal ve Fatma Erkek. Bu yazı için bkz. Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, 15 Şubat-15 Nisan, Sayı: 16, Yıl: 5, ss. 74-87.

 

 

 

 

4. Hafta

Platon’un Kriton’unda Otoriteyi Sorgulayan Bir Kimse Arayışında Sokrates

 

 

 

 

4. Hafta

Augustinus, Ortaçağ ve Introspection Yöntemi

Tanrı Felsefeye Nasıl Girer? Sorusuna Cevaplar Olarak Platon’un Euthyphron Diyaloğu ve Heidegger’in Ontoteoloji Eleştirisi/ Plato's Euthyphro and Heidegger's Critique of Ontotheology as Answers to the Question of 'How Does God Enter into Philosophy', Metin Bal.

 

 

 

 

5. Hafta

Platon’un Symposion’unda Eros Ya da Aşk Üzerine

Video kaydını izlemek için tıklayınız lütfen.

Makale formatında okumak için tıklayınız lütfen.

"Platon’un Symposion’unda Eros Ya da Sokrates’in Bildiği Tek Şey Olan Aşk Üzerine" / "On Eros or Love, The Only Thing Socrates Knows in Plato’s Symposium", Metin Bal, Posseible Düşünme Dergisi/Journal of Thinking. Tarandığı indeks: Philosopher's Index. ISSN: 2147-1622, Haziran/Bahar - 2017, Cilt: 6, Sayı: 11. ss. 47-63.

 

 

 

 

5. Hafta

Çağdaş Dünyada İki Kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak

"Çağdaş Dünyada İki kültür Kültürsüzlüğünü Aşmak", Metin Bal, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, July/Temmuz 2015, 8(2) ss. 49-86, ISSN 1309-1328. DOAJ: Directory of Open Access Journals, EBSCOhost,  ISSN 1309-1328

 

 

 

 

6. Hafta

Modern Felsefe, David Hume ve Psikoloji

Hume, David (2015) İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme, Deneysel Akıl Yürütme Yöntemini Moral Konulara Uygulamaya Yönelik Bir Çalışma, çev. Ergün Baylan, Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Hume, David (2017) İntihar ve Ruhun Ölümsüzlüğü Üzerine, çev. Burcu Denizci, İstanbul: SUB Yayımları.

Richard Lowry: The Evolution of Psychological Theory. https://books.google.com.tr/books?id=Mcs3DwAAQBAJ&pg=PT40&lpg=PT40&dq=david+hume+psychology+contributions&source=bl&ots=AdF83lzBix&sig=uTh9VXDim0T7bEPj_2JWQUs839s&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwiegoCtpubYAhUGVhQKHeUQD9U4FBDoATABegQIFRAB#v=onepage&q=david%20hume%20psychology%20contributions&f=false

Kant: "Aydınlanma Nedir?", çev. Nejat Bozkurt, Felsefe Yazıları Dergisi, 1983.

 

 

 

 

 

Estetik ve Sanat Felsefesi: Modern Sanat Felsefesi

 

     

7 ve 8. Hafta

VİZE sınavı

 
     

9. Hafta

Hermeneutiğin Doğuşu Ya da Bireyi Bilme Yöntemi Olarak “Anlama”.

 

 

 

 

10. Hafta

19 Nisan

Dünyanın Tasfiyesi Olarak Nihilizm ve Anti-nihilist Nietzsche

"Nietzsche Dünyayı Neden Bir Sanat Yapıtı Olarak Değerlendirir?", Metin Bal, Özne, Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi, Dosya Konusu: Felsefi Bir Sorun Olarak İnanma, Güz 2014: 21.kitap. Konya: Çizgi Kitabevi, ss. 247-258.

 

11. Hafta

3 Mayıs

Varoluşçuluk ve Psikoloji

"Varoluşçuluk ve Franz Kafka'nın Dönüşüm'ü", Metin Bal, ss. 367-376, Günay, Mustafa & Gündoğan, Ali Osman (2014, Der.) Felsefe ve Edebiyat, Konya: Çizgi Kitabevi.

18.1. "Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar'a Felsefi Bir Bakış", Metin Bal, Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 5, (Güz, 2015), ISSN: 2148-5322. ss. 53-68.

Varoluşçuluğun Jean-Paul Sartre’ın “Varoluşçuluk ve Hümanizm” Başlıklı Yazısı Yoluyla Açıklanması

Göka, Erol (1997) Varoluşun Psikiyatrisi,  Ankara: Vadi Yayınları.

 

 

 

 

 

Saf Psikoloji: Fenomenoloji. Edmund Husserl'in Fenomenoloji Anlayışı.

 

 

 

 

 

Bilinçdışı Felsefesi, Psikoloji ve Psikanaliz

Sigmund Freud (1856-1939) ve Psikanalizin Kuruluşu

 

 

 

 

13. Hafta

26 Nisan

Heidegger’in Düşünmek Ne Demektir? Sorusuyla Düşünmeye Başlangıç.

"Heidegger’in “Düşünmek Ne Demektir?” Sorusuyla Henüz Düşünmeyen Tavşan’dan Yeni Bir Düşünmeye Başlangıç Yapan Kirpi’ye", Metin Bal.  Doğu Batı Düşünce Dergisi.  Sayı: 71. Nisan 2015, Dosya konusu “Mit ve Masallar”, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 199-217.

 

 

 

 

 

"Düşünme ve Varoluş Bakımından Çağdaş İnsanın Doğayla Bağını Frank Baum’un Oz Büyücüsü Masalı Yoluyla Anlamak", Metin Bal. Mavi Atlas,

 

 

 

 

 

Modernizm – Derinlik Modelleri – ve Sanat.

(Konferans Videosunu izlemek için tıklayınız lütfen.)

 

 

 

 

 

Caydırmaya Karşı Platon’un Lakhes Diyaloğunda ve Aldous Huxley’in Cesur Yeni Dünya Romanında Cesaret Felsefesi / Against Deterrence Philosophy of Courage in Plato’s Dialogue Lakhes and in Aldous Huxley’s Brave New World

 

14. Hafta

17 Mayıs

SON DERS

"Baudrillard’a Göre Postmodern Sanat ve Simülakr ya da Gerçeğin Yerini Alan Gölge"/"Postmodern Art For Baudrillard and Simulacr or Reality Replaced with the Shadow", Metin Bal. felsefelogos dergisi / dosya konusu: Psikanaliz ve Felsefe. Yıl: 21, Sayı: 66, 2017/3. ss. 153-174. İstanbul: Fesatoder Yayınları. Listelendiği indeksler: EBSCOhost, The Philosopher's Index.

 

 

DERSIN VERILMESINDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

 

Nietzsche, Friedrich (2016) İyinin ve Kötünün Ötesinde, Gelecekteki Bir Felsefeye Giriş, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Althusser, Louis (2016) Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş, çev. İsmet Birkan, İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Bhaskar, Roy (2015) Çağdaş Felsefeye Eleştirel Bir Giriş, Gerçekliği Geri Kazanmak, çev. Beyza Sumer Aydaş, Ankara: NotaBene Yayınları.

Warburton, Nigel (2016) Felsefeye Giriş, çev. Mehmet Ata Arslan & Kerem Cankoçak, İstanbul: ALFA.

Randall, John Herman & Buchler, Justus (2014) Felsefeye Giriş, çev. Ahmet Arslan, Ankara: BigBang Yayınları.

İÇİNDEKİLER: 1. Felsefi Düşüncenin İnsan Hayatındaki Rolü: 1.Felsefe nedir?, 2. Hayatın Düzenlenmesi ve Yorumlanması, 3. Felsefenin Kültürel ve Tarihsel İşlevi, 4. Felsefenin Birikimsel Başarıları. 2. Felsefenin Analitik İşlevi: 5. Temel Araştırma Yöntemleri, 6. Bilimsel Yöntem, 7. İnsan Bilgisinde Akıl ve Deneyin Rolleri, 8. Bilginin Alanı ve Kapsamına İlişkin Sorunlar, 9. İletişim ve Sezgi, 10. Anlam Sorunu, 11. Doğru nedir?, 12. Değer Kavramı. 3. Felsefenin Kurgusal İşlevi: 13. Doğa-Üstücü Dünya Görüşü, 14. Materyalizm ve Sonuçları, 15. Zihnin Vurgulanması, Doğa Hakkında Daha Geniş Bir Anlayış, 17. Ahlaksal ve Estetik Değerler, 18. Dinin Yorumu.

Nagel, Thomas (2004) Her Şey Ne Anlama Geliyor? Felsefeye Küçük Bir Giriş, çev. Hakan Gündoğdu, İstanbul: Paradigma Yayınları.

Kimmerle, Heinz (2017) Kültürlerarası Felsefeye Giriş, çev. Alper Tolga Çırakoğlu, İstanbul: Gündoğan Yayınları.

1

Homeros, (2005) İlyada, çev. Azra Erhat & A. Kadir, İstanbul: Can Yayınları

Homeros, Odysseia

2

Aiskhylos, Zincire Vurulmuş Prometheus.  Sophokles: Antigone.

3

Platon (1988) Devlet, çev. Sabahattin Eyüboğlu & M. Ali Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi

4

Aristoteles, Metafizik, Nikomakhos'a Etik.

5

Descartes, Yöntem Üzerine

6

David Hume, Din Üstüne

7

Kant, "Aydınlanma Nedir ?" (buradan ulaşabilirsiniz)

8

Heidegger, Nedir Bu Felsefe ?

Önay Sözer, Felsefenin ABC'si.

10

Nejat Bozkurt, Estetik ve Sanat Felsefesi Kuramları.

11

Plotinus, Enneadlar, Seçmeler, Çev. Zeki Özcan, ASA Kitabevi, Bursa, 1996.

12

Henry Corbin, İslam Felsefesi Tarihi, Başlangıçtan İbn Rüşd'ün Ölümüne (1198), çev. Prof.Dr.Hüseyin, İletişim Yayınları,  Hatemi, İstanbul, 1994.

13

Thomson, George (1997) İlk Filozoflar, Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Payel Yayınevi

14

Diakov, V.& Kovalev, S. (2008) İlkçağ Tarihi, Cilt I, Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan, çev. Özdemir İnce, İstanbul: Yordam Kitap

15

Cevizci, Ahmet (2005) (der.) Metafiziğe Girişi, çev. Ahmet Cevizci, İstanbul: Paradigma Yayınları

16

Odyan, Yervant (2013) Yoldaş Pançuni, Mizahi Roman, resimleyen Aleksandr Saruhan, çev. Sirvant Malhasyan, İstanbul: Aras Yayıncılık.

17

Özlem, Doğan (2001) (Derleme ve Çeviri) Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

 "Bilgi Kuramı", Alwin Diemer, çev. Doğan Özlem, ss.163-180.

"Bilgi Kuramı", Fritz Heinemann, çev. Doğan Özlem, ss.181-203.

"Bilgi Kuramı Tarihçesi", H. Krings & H.M.Baumgartner, çev. Doğan Özlem, ss.205-229.

YAPILACAK SINAVLAR

 
     

Ana Sayfa